+7 (727) 267-28-83

Кітап ісі. Кітаптану.

   2012 жылдағы Қазақстан кітапханалары: мәліметтер мен сандар / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: А.К. Байдарова, Г.А. Маханбетова, Г.Т. Рахимжанова; ред.: К.К. Қоштаева, Б.К. Оспанова .- Алматы,  2013.- 63 б.

   Кітапхана қорларын қалпына келтіру және түптеу жұмыстарының негізі: әдістемелік ұсыныс / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Р.Н. Биғазиева; ред.: Г.А. Маханбетова, Г.Т. Рахимжанова; жауапты ред.: К.К. Қоштаева, Б.Ш. Шаймерденова. - Алматы, 2013.- 66 б.

   Морева О.Н. Кітапхана қорын ұйымдастыру: оқу-тәжірибелік құралы / О.Н. Морева; ҚР Ұлттық кітапханасы; ауд.: Г.А. Маханбетова, Г.Т. Рахимжанова; ред.: К.К. Қоштаева, Б.Ш. Шаймерденова. - Алматы, 2013.- 158 б.

   Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасындағы жұмыс үдерістерін мөлшерлеу / бас. ред. Г.К. Балабекова; кұраст.: К.К. Қоштаева, Г.Т. Рахимжанова; ред.: Б.Қ. Оспанова; А.Х. Юсупова / ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2013.-102 б.- Қазақ, орыс тілдерінде. 

Библиография

   Кәмшат Дөненбаева: библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; кұраст. З.А. Тоқбергенова; ред. Ә.Ш. Сәйдембаева.- Алматы, 2013.- 162 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.

   Қазақ мемлекеттілігінің дамуы (ежелгі дәуірден бүгінгі дейін): библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: М.К. Әбилова; ғыл. ред.: А.Ш. Алтаев; ред.: Ә.Ш. Сәйдембаева, Б.Ш. Шаймерденова.- Қарағанды:  «Tengri Ltd», 2013.- 296 б.

   Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: ағымдағы  библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. Ф.У. Сыдықжанова; ред. Г.С. Жорабаева.- Алматы, 2013. 
   Жылына 2 шығарылым.

   Новая литература о Казахстане: текущий библиографический указатель / Национальная библиотека РК; сост. Л.А. Богинская; ред. Г.С. Жорабаева.- Алматы, 2013.
   2 выпуска в год.

   Развитие казахской государственности (с древнейших времен до наших дней):библиографический указатель / Национальная библиотека РК; сост. Э.Г. Оразбакова; науч. ред. А.Ш. Алтаев; ред.: А.Ш. Сайдембаева, Б.Ш. Шаймерденова.- Караганда:  «Tengri Ltd», 2013.- 375 c.

   Мұқан Төлебаев (1913-1960): библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Д.А. Қыстаубаева, Ш.Б. Үсенбаева; ред. Ә.Ш. Сәйдембаева.- Алматы, 2013.- 154 б.- Қазақ, орыс тілдерінде. - («Қазақстан өнері» сериясы).

Ғылыми-ақпараттық қызмет

   Мәдениет. Тіл білімі. Әдебиет. Өнер. = Культура. Языкознание. Литература. Искусство.Серия 7: реф. журнал  / ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2013.- Қазақ, орыс тілдерінде.  
   Жылына 2 шығарылым.

   Қоғамдық ғылымдар. = Общественные науки. Серия 6: реф .журнал / ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2013.- Қазақ, орыс тілдерінде. 
   Жылына 4 шығарылым. 

Әмбебап әдебиет

   Қазақстан Республикасының 2014 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі / ҚР Ұлттық кітапханасы библиотека РК; кұраст.: Д.А. Қыстаубаева, Ш.Б. Үсенбаева; ред.: Ә.Ш. Сәйдембаева, Б.Ш. Шаймерденова. - Алматы, 2013.-  252 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.

Сайтта

Қазір сайтта 569 қонақ отыр және бірде бір тіркелген пайдаланушы жоқ.