+7 (727) 267-28-83

Кітап ісі. Кітаптану.

   Қазақстан кітапханалары – 2016 жыл. Мәліметтер мен сандар: Ақпараттық-сараптамалық жинақ // Библиотеки Казахстана – 2016 год. Факты и цифры: Информационный-аналитический сборник / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Л.Б. Әбдірахманова, Г.Г. Иска-кова, А.Н. Шуленбаева; жауапты ред.: Г.А. Маханбетова,- Алматы, 2017.-71 б.

   «Орталық Азия – Араб әлемі: Тарих пен мәдениеттің өзара ықпалдастығы» атты халықаралық ғылыми конференция ма-териалдары (12-13 маусым 2017 ж.) / ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы: ҚР Ұлттық кітапханасы, 2017. – 265 б.

Библиография

   «Алаш» қозғалысы: тарих және қазіргі заман: библиографиялық көрсеткіш = Движение «Алаш»: история и современность: библиогра-фический указатель / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы; құраст.: Д.Ә. Қыстаубаева, М. Оқап; ғылыми ред. С.А. Жүсіп, ред.:                М.К. Әбілова, Ә.Ш. Сәйдембаева. – Алматы, 2017. – 367 б.

   Алихан Букейхан: библиографический указатель: в 2ч. Ч. II / Нацио-нальная библиотека РК; сост. Д.А. Қыстаубаева; науч.ред. С.А. Жусип; ред.  А.Ш. Сайдембаева.- Алматы, 2017.- 219 с.- Рус. яз.

   Әлихан Бөкейхан: библиографиялық көрсеткіш: 2-бөлімнен тұрады.          I-бөлім / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Б.С. Балғымбаева, Д.А. Қыстау-баева, М. Оқап, С.А. Жүсіп; ғылыми ред. С.А. Жүсіп; ред  Ә.Ш. Сәйдем-баева.- Алматы, 2017.- 285 б.- Қазақ тілінде.

   Әбсаттар қажы Дербісәлі - шығыстанушы, мүфти, дипломат: библиографиялық  көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: М.А. Аби-лова,  Д.А. Қыстаубаева,  Э. Молдакулова,  Б.С. Балғымбаева, Р.М. Абишева, М. Оқап, С.А.  Жүсіп; жауапты ред. Ж.Т. Сейдуманов.-Алматы, 2017.-86 б.-қазақ, орыс тілдерінде.  

   Жұбанова Ғазиза Ахметқызы: Ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш = Жубанова Газиза Ахметкызы: рекомендательный библиогра-фический указатель / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Р.М.Әбішева, Ш.Б.Үсенбаева,; ред.: Ә.Ш.Сәйдембаева, А.Х. Юсупова – Алматы, 2017.- 106 б. – Қазақ, орыс тілдерінде. – («Қазақстан өнері» сериясы).

   Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: ағымдағы  библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. С.Ж. Уйсимбаева; ред. Ф.У. Сыдықжанова.- Алматы, 2017.- Қазақ тілінде.  Жылына 2 шығарылым.

Әмбебап әдебиет

   Қазақстан Республикасының 2018 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі = Календарь знаменательных и памятных дат Республики  Казахстан на 2018 год: ұсыныстық әдебиеттер көрсеткіші / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Ш.Б. Үсенбаева;  ред.: Ә.Ш. Сәйдем-баева. - Алматы, 2017.- 242 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.

   Кітап және кітапхана. Книга и библиотека. Book& library: кәсіби-сараптамалық журнал / ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2017.-Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. Жылына 4 шығарылым.

Сайтта

Қазір сайтта 199 қонақ отыр және бірде бір тіркелген пайдаланушы жоқ.