+7 (727) 267-28-83

img149

821.512.122-94

А 13

Абайұлы, Турағұл.
Әкем Абай туралы = О моем отце Абае = About my father Abai  / Т. Абайұлы ; Шәкәрім ун-тінің Абай ин-ты ; ғыл. ред. басқ. М. Ескендіров ; жоба жет. М. Әбдікәрімов, А. Смағұлова. – Семей, 2020. – 144 б.