+7 (727) 267-28-83

Кітап ісі. Кітаптану.

Кітапханатану. Библиография. Кітаптану = Библиотековедение. Библиография. Книговедение: мақалалар жинағы /ҚР Ұлттық кітапханасы.-    24-шы шығ.- Алматы, 2012.- 110 б.- Қазақ, орыс  тілдерінде.

Кітапханатану. Библиография. Кітаптану = Библиотековедение. Библиография. Книговедение: мақалалар жинағы /ҚР Ұлттық кітапханасы.-    25-шы шығ.- Алматы, 2012.- 160 б.- Қазақ, орыс  тілдерінде.

Еуразия кітапханаларының жаңа форматы. Ақпараттық жүйелер және технологиялар: Халықаралық конференция материалдары (г.Алматы,       15-17 қараша 2011г.); құрастырушылар: Н.А.Барсукова, К.Қ.Коштаева, А.Н.Нұр-сейітова; редакторы: Г.Қ.Балабекова, Б.К.Оспанова.- Aлматы: ЖШС «Поли-графкомбинат», 2012.- 288б.- Қазақ, орыс тілдерінде.

2011 жылдағы Қазақстан кітапханалары: мәліметтер мен сандар /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырушылар: О.Ж.Болатова, Н.А.Искалиева, Г.Т.Рақым-жанова; редакторлары: Б.К.Оспанова, К.К.Қоштаева.- Алматы,  2011.- 60 б.

Библиография

Жиенкұлова  Шара/Гүлшара/ (1912-1991): ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырғандар: Д.А.Қыстаубаева, Ш.Б.Үсенбаева; редактор Ә.Ш.Сәйдембаева.- Алматы, 2012.- 95 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.-  («Қазақстан өнері» сериясы).

Қазақстанның көркем әдебиеті (1968-1977): библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырған М.К.Әбілова; редакторлары: Ғ.Тәшімбай, Ә.Ш.Сәйдембаева; алғы сөзін жазған А.К.Рахимова.- Алматы: ИП «ПиК» Сарт-баева Л.Б., 2012.
Т.3.- 370 б. 
Т.4.- 348 б.

Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: ағымдағы  библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырушы  Ф.У.Сыдықжанова; редакторы Г.С.Жорабаева.- Алматы, 2012. 
Жылына 2 шығарылым.

Новая литература о Казахстане: текущий библиографический указатель  /Национальная библиотека РК; составитель Л.А.Богинская; редактор Г.С.Жорабаева.- Алматы, 2012.
2 выпуска в год.

Ұлы Дала және Лев Гумилев: библиографиялық көрсеткіш (екі бөлімнен тұрады) /ҚР Ұлттық кітапханасы; жоба жетекшісі Г.Қ.Балабекова; құрастыру-шылар: М.К.Әбілова, Э.Ғ.Оразбақова, З.А.Тоқбергенова; ғылыми редакторы, алғы сөзін жазған А.Ш.Алтаев; редактор Ә.Ш.Сәйдембаева.- Алматы, 2012.- 353 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.

Художественная литература Казахстана (1968-1977): библиографический указатель /Нац. библиотека РК; составители: А.Н.Нурсеитова, Р.М.Абишева; редакторы: А.Ш.Сайдембаева, Б.Шаймерденова.- Алматы:  ИП «ПиК» Сартбаева Л.Б., 2012.- Рус. яз.

Ғылыми-ақпараттық қызмет

Мәдениет. Тіл білімі. Әдебиет. Өнер = Культура. Языкознание. Литература. Искусство. Серия 7: реферативтік журнал /ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2012.- Қазақ, орыс тілдерінде.
Жылына 2 шығарылым. 

Қоғамдық ғылымдар = Общественные науки. Серия 6: реферативтік журнал  /ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2012.- Қазақ, орыс тілдерінде.
Жылына 4 шығарылым.

Әмбебап әдебиет

Қазақстан Республикасының 2013 жылы аталып өтілетін  және еске алынатын күндер тізбегі  /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырғандар:  Д.А.Қыс-таубаева, Ш.Б.Үсенбаева.- Алматы, 2012.- 187 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.

Сайтта

Қазір сайтта бір қонақ отыр және бірде бір тіркелген пайдаланушы жоқ.