+7 (727) 267-28-83

img482

 

94(574)"653"

Д 427

Qazaqliq и образование казахов. Государство и идентичность в постмонгольской Центральной Евразии = Qazaqliq, or ambitious brigandage, and the formation of the qazaqs. State and Identity in Post-Mongol Central Eurasia : монография / Джу-Юп Ли ; [пер. с англ. З. Муканова; науч. ред. Ж. Сабитов].  Алматы : Shon Publishing House, 2022. – 276 с.