+7 (727) 267-28-83

img036

929:39(=512.122)

И 83

Исаева, Әлия Исақызы.
Көрнекті ғалым М.С. Мұқанов және ХХ ғасырдағы отандық этнология  / Ә.И. Исаева ; Ш.Ш. Уәлиханов атын. Тарих және этнология ин-ты ; жауап. ред. А.Б. Қалыш ; редалқа : З.Е. Қабылдинов, С.Е. Әжіғали, А.У. Тоқтабай т.б. – Алматы : Palitra Press, 2019. – 296 б.