+7 (727) 267-28-83

Н86

821.512.122-94

Н 86

Нұразхан, Еркін.

Қаһарман Қасым : ерліктің ерен тұлғасы туралы жазбалар / Е. Нұразхан. –

Алматы : Әдебиет, 2023. – 272 б.