+7 (727) 267-28-83

филэ

 

1/14(031)

Ф 53

Философиялық энциклопедия / Әл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық ун-ті, философия, саясаттану және дінтану ин-ты ; құраст.: Т.Х. Ғабитов, С.Е. Нұрмұратов. – Алматы : Лантар Трейд, 2021. – 614 б.