+7 (727) 267-28-83

120001

94(574) «19»:929

Т 21

 Тарих және тарихи тұлғалар = История и исторические личности : Көрнекті мемлекет қайраткер Д.А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған "Нұрпейіс оқулары" аясындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (Алматы, 16 наурыз 2012 ж.) / Қазақ мемл. қыздар пед. ун-ті ; жалпы ред. Д.Ж. Нөкетаева ; жауап. ред.: А.Қ. Рысқалиева, Л.Т. Қожакеева, Ж.Б. Аширбекова ; құраст.: Ж.С. Бұрханова, А.М. Сманова. – Алматы, 2012. – 301 б.